Annen sykdomSvært få sykdomstilfeller blir godkjent som yrkessykdommer, og når belastningslidelser er unntatt fra yrkesskadeforsikringen, kan det være fornuftig å kjøpe annen sykdomsforsikring enn yrkessykdom.


Annen sykdom

Forsikringen gir arbeidstakeren trygghet dersom sykdommen ikke er godkjent av rikstrygdeverket som yrkessykdom, eller kommer inn under belastningslidelser.

Erstatning ved varig invaliditet og/eller uførhet regnes i henhold til den varige invaliditets- og uføregrad over 50 prosent.


Hva dekkes?

Forsikringen er bygget opp etter samme prinsipp som Yrkesskade og Ulykke fritid, slik at den ansatte ved varig invaliditet og uførhet har tilsvarende dekninger uansett årsak.

Annen sykdom dekker:

  • Varig medisinsk invaliditet
  • Varig arbeidsuførhet (fremtidig inntektstap)

Dette sammendraget viser hovedtrekkene i hva forsikringen dekker. Vær likevel oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.


Hva er medisinsk invaliditet?

Med medisinsk invaliditet forstår vi den fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade eller sykdom erfaringsmessig forårsaker.


Hva er arbeidsuførhet (tap i fremtidig erverv)?

Med arbeidsuførhet menes helt eller delvis tap av evnen til inntektsgivende arbeid.


Når har man rett på uføreerstatning?

Hvis du blir varig arbeidsufør som følge av annen sykdom enn yrkessykdom, må arbeidsuførheten ha vart sammenhengende i et tidsrom av minst to år, og inntreffe innen utgangen av det året du fyller 65 år.

Troll Forsikring

Kontakt oss