Ulykke fritidEn ulykke inntreffer oftere i fritiden enn i arbeidstiden.
Ulykke fritidsforsikring kan kjøpes for å gjelde disse hendelsene.


Ulykke fritid

Ulykke fritid er tilnærmet lik yrkesskadeforsikring og gjelder for ulykkeshendelser i arbeidstakerens fritid. Forsikringen gjelder også på vei til og fra arbeidsplassen og når den ansatte er på feriereiser.


Ulykke fritid dekker:

  • Varig medisinsk invaliditet
  • Påførte og fremtidige merutgifter
  • Varig arbeidsuførhet (fremtidig inntektstap)
  • Erstatning til etterlatte ved dødsfall

Dette sammendraget viser hovedtrekkene i hva forsikringen dekker. Vær likevel oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.


Hva er medisinsk invaliditet?

Med medisinsk invaliditet forstår vi den fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade eller sykdom erfaringsmessig forårsaker.


Hva er arbeidsuførhet (tap i fremtidig erverv)?

Med arbeidsuførhet menes helt eller delvis tap av evnen til inntektsgivende arbeid.

Troll Forsikring

Kontakt oss