YrkesskadeforsikringAlle arbeidsgivere i Norge er pålagt å sikre sine ansatte, uansett stillingsbrøk, inntektsgruppe eller aldersgruppe med yrkesskadeforsikring.


Yrkesskadeforsikring

Den lovpålagte yrkesskadeforsikringen dekker ansvar en arbeidsgiver kan pådra seg overfor sine ansatte på grunn av yrkesskade eller yrkessykdom.


Hva er yrkesskadeforsikring og når gjelder den?

 • Ved skade og sykdom forårsaket av arbeidsulykke, påført i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden
 • Ved skade og sykdom som i følge folketrygdloven er likestilt med yrkesskade
 • Andre skader og sykdommer som skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser

Hva dekker en yrkesskadeforsikring?

 • Tapt inntekt frem til oppgjørstidspunktet og fremtidige inntekter
 • Utgifter frem til oppgjørstidspunktet og fremtidige utgifter
 • Ménerstatning (fra og med 15 prosent invaliditet)
 • Erstatning til etterlatte ved dødsfall

Erstatning beregnes etter:

 • Grad av medisinsk invaliditet
 • Grad av ervervsmessig uførhet (arbeidsevne)
 • Alder
 • Inntekt
 • Sivilstand

Kontakt oss for tilbud eller rådgivning.


Troll Forsikring

Kontakt oss