Motorbåtforsikring

Skulle du være uheldig til sjøs, eller inne ved havna, kan det fort bli dyrt uten forsikring. Velg mellom delkasko, kasko og superkasko.


Hva dekkes?

 • tyveri, hærverk og brann / fastmontert utstyr og personlig bagasje
 • skader på båten (superkasko og kasko)
 • ansvarsskade / avbruddsskader / personredning (superkasko)
 • berging / transport av skadet båt/ vrakfjerning

Motorbåtforsikring

Forsikringen gjelder for motorbåter som benyttes til privat bruk.

Har du en eldre båt er delkasko et godt alternativ til kasko.

Beregn pris på båtforsikring med kalkulatoren og fullfør kjøp på nett. Vi ordner oppsigelse av din gamle forsikring.

Vi ønsker deg en trygg og opplevelsesrik båtsesong!

Aktuelle saker


Kontakt oss

Ring oss:

21 93 31 00

Send e-post:

kundeservice@trollforsikring.no

Disse vilkårene gjelder for motorbåtforsikring.

Våre dekninger

Superkasko
Kasko
Delkasko

Samlet erstatning er begrenset til 60 000 kroner.

Erstatning ytes dersom plutselig uhell med fartøyet gjør det praktisk umulig for fører og passasjerer å fortsette reisen.

Henting av fartøyet tilbake til dets faste havn.

Dekker skade som er en følge av at båten har vært utsatt for sammenstøt, kantring, synking, og dessuten for andre skader som har en tilfeldig, plutselig ytre årsak.

Ved avtale om brann-, brann-/tyveri- eller kaskoforsikring dekkes bergelønn når båten er utsatt for de farer som forsikringsavtalen omfatter.

Ved avtale om brann-, brann-/tyveri- eller kaskoforsikring, dekkes rimelige omkostninger til transport av skadet båt som er nødvendig for flytting fra det sted skaden skjedde, til nærmeste verksted som kan utføre reparasjonen.

Delkasko dekker vrakfjerning kun ved brann.

Dekker skade på fastmontert utstyr som radio og navigasjonsutstyr. Delkasko dekker skade kun ved tyveri eller brann.

Dekker personlig løsøre på inntil 10 000 kr med delkasko og kasko, og 30 000 kr med Superkasko. Delkasko dekker kun ved tyveri.

Skader etter hærverk og tyveri av båt og motor.

Skade ved brann, eksplosjon og lynnedslag eller andre elektriske fenomen.

Dekker erstatningskrav mot deg som eier, bruker eller fører av båten.

Hva dekkes?

Forsikringen kan tegnes for motorbåter som er i privat bruk.

Hva som er omfattet av forsikringen

Ansvarsforsikring dekker kun skader du eventuelt påfører andre. Ansvarsforsikringen kan kun tegnes sammen med en utvidet dekning. Du kan velge delkasko- eller kaskoforsikring. Disse forsikringene omfatter:

 • båten med tilbehør som har en naturlig sammenheng med fartøyets bruk
 • rettshjelp - det vil si utgifter til juridisk bistand som part i en tvist i egenskap av eier av den forsikrede båten.

Ansvar

Ansvarsforsikring dekker erstatningskrav mot sikrede for:

 • Skade på personer
 • Skade på ting

Ansvarsforsikringen kan kun tegnes sammen med en utvidet dekning.

Delkasko

I tillegg til ansvar dekker delkasko:

 • Brann eller eksplosjonsskade
 • Tyveri eller hærverk ved forsøk på tyveri
 • Vrakfjerning
 • Transport av skadet båt

Kasko

I tillegg til delkasko dekker kasko:

 • Skade på båten som skyldes sammenstøt, kantring og synking
 • Skade som skyldes annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning
 • Båtredning
 • Bergelønn
 • Bagasje om bord inntil kr 10 000
 • Fastmontert utstyr inntil kr 10 000

Superkasko

I tillegg til kasko dekker superkasko:

 • Personredning
 • Avbruddsskader
 • Henting av båt etter reparasjon


Hva som ikke er omfattet av forsikringen

Båtforsikring omfatter ikke:

 • Bøye med kjetting og moring, samt andre fortøyningsanordninger utenfor fartøyet
 • Materiell til bruk under opplag
 • Skader som skyldes råte, korrosjon eller annen tæring
 • Skader som skyldes frost, issprenging, snøtyngde eller berøring med is

Delkasko

Delkaskoforsikring dekker ikke:

 • Skade på båten som skyldes sammenstøt, kantring og synking
 • Skade under transport
 • Avbrudd ved brann eller tyveri
 • Kostnader som følge av at uhell med båt gjør det umulig å fortsette reisen

Kasko

Kaskoforsikring dekker ikke:

 • Avbrudd ved brann eller tyveri
 • Kostnader som følge av at uhell med båt gjør det umulig å fortsette reisen

Kontakt oss

Ring oss:

21 93 31 00

Send e-post:

kundeservice@trollforsikring.no

Hvor stor er egenandelen for båtforsikringen?

Egenandelen er det beløpet du selv må betale av skadekostnaden. Hos Troll Forsikring er standard egenandel kr 4.000, men du kan velge høyere egenandel for å få lavere pris.

 • Ansvarsskade: Ingen egenandel
 • Bergelønn/båtredning: Ingen egenandel
 • Rettshjelpsutgifter: kr 4.000 + 20 % av det overskytende

Når kreves det at båten er registrert?

Skal du kjøpe båtforsikring krever vi at båter med motoreffekt større enn 10 HK skal være registrert i godkjent register og være påsatt kjennemerke.

Kontakt oss

Ring oss:

21 93 31 00

Send e-post:

kundeservice@trollforsikring.no