Ulykkesforsikring

Vi anbefaler alle å ha en ulykkesforsikring. Hvis du skulle havne i en ulykke som forårsaker medisinsk invaliditet eller død får du utbetalt en engangserstatning, som kan være en avgjørende hjelp for deg og de rundt deg i en vanskelig situasjon.


Hva dekkes?

  • Erstatning ved død (velg ønsket erstatningssum)
  • Erstatning ved livsvarig medisinsk invaliditet (velg ønsket erstatningssum)
  • Erstatning av behandlingsutgifter (maks 50 000 kroner)

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen omfatter dødsfall og medisinsk invaliditet som følge av ulykke i fritiden.

Ulykke dekket når du ikke er på jobb

Mange har ulykkesforsikring gjennom arbeidsgiver, men det kan være lurt å sjekke om man er dekket på fritiden. Det offentlige gir ikke en engangserstatning slik en ulykkesdekning gjør.

Forsikringen er en fulltidsdekning. Dekningene i ulykkesforsikringen er invaliditet og dødsfallsdekning som følge av ulykke. Erstatningene er en engangsutbetaling ut fra valgt sum som er skattefri. Ved medisinsk invaliditet utgjør erstatningen prosentvis andel av forsikringssummen tilsvarende den medisinske invaliditetsgraden.

Kontakt oss

Ring oss:

21 93 31 00

Send e-post:

kundeservice@trollforsikring.no

Disse vilkårene gjelder for ulykkeforsikring.

Våre dekninger

Ulykkesforsikring

Ved dødsfall som følge av ulykke utbetales avtalt forsikringssum.

Ved medisinsk invaliditet beregnes erstatning ut fra invaliditetsgrad.

Hva dekkes?

Ulykkesforsikring kan kjøpes for norske statsborgere mellom 6 måneder og 70 år, som har bodd i Norge de siste fem årene. Forsikringen vil opphøre når forsikrede er 75 år.

Ulykkesforsikringen omfatter dødsfall og medisinsk invaliditet som følge av ulykke i fritiden. Du kan selv velge om forsikringen skal omfatte både dødsfall og medisinsk invaliditet, eller kun én av disse.

Dødsfall

Ved dødsfall som følge av ulykke utbetales avtalt forsikringssum.

Invaliditet

Ved medisinsk invaliditet beregnes erstatning ut fra invaliditetsgrad. Det vil si at hvis du blir erklært 50 % invalid, vil du få utbetalt 50 % av avtalt forsikringssum.

Behandling av ulykkesskaden

Forsikringen dekker også nødvendige utgifter til behandling av ulykkesskaden. Behandlingen må skje innen Norden og innen 2 år etter ulykkeshendelsen fant sted. Erstatning for behandlingsutgifter er begrenset oppad til 5 % av forsikringssummen for invaliditet (maks kr. 50 000).

Dette sammendraget viser hovedtrekkene i hva forsikringen dekker. Vær likevel oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.Hva som ikke er omfattet av forsikringen

Forsikringen dekker ikke ulykker som skjer:

  • Under utøvelse av yrkesaktivitet
  • Når forsikrede oppholder seg på arbeidsstedet
  • Utførelse av militær- / eller siviltjeneste
  • Utøvelse av særlige aktiviteter som blant annet dykking, elvepadling, strikkhopping, kamp- og selvforsvarssport, luftsport og ekstremsport

Forsikringen dekker ikke skade som følge av:

  • Sykdom, sykelig tilstand eller anlegg
  • Medisinsk behandling eller bruk av medikamenter

Dette sammendraget viser hovedtrekkene i hva forsikringen ikke dekker. Vær likevel oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

Kontakt oss

Ring oss:

21 93 31 00

Send e-post:

kundeservice@trollforsikring.no

Hva er medisinsk invaliditet?

Med medisinsk invaliditet menes den fysiske varige funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade erfaringsvis forårsaker. Invaliditetsgraden fastsettes på objektivt grunnlag uten hensyn til den enkeltes yrke, evne til arbeid og lignende. Den medisinske invaliditetsgraden fastsettes på grunnlag av invaliditetstabellene gitt av Sosialdepartementet.

Bør jeg velge barneforsikring eller ulykkesforsikring til mitt barn?

For barn anbefaler vi at du tegner barneforsikring. Denne har et bredere dekningsomfang, og dekker både sykdom og ulykke.

Hvor stor er egenandelen?

Det er kun egenandel ved refusjon av behandlingsutgifter. Her er egenandelen kr 1 000.

Kontakt oss

Ring oss:

21 93 31 00

Send e-post:

kundeservice@trollforsikring.no